Ubytování a provozní řád v Ubytování No.8

Riegrovo náměstí 8, Josefov

Všeobecné podmínky

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Příjezd a odjezd

1. Host pokoje či apartmánu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti na základě telefonické dohody se správcem/majitelem. Doklady doloží všechny osoby starší 15-ti let a u mladších bude zapsáno jméno a příjmení.

2. Úhradu ubytování provede host při příchodu, před předání klíče od apartmánu a budovy (pokud není dohodnuto jinak).

3. Ubytování hostů s předáním klíčů od apartmánu je možné každý den od 16:00 (pokud není dohodnuto jinak). Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné nesrovnalosti je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli či jeho zástupci v den ubytování. Na hlášení nesrovnalostí další den, nebude brán zřetel. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení apartmánu, je host povinen škodu nahradit.

4. Pokoj či apartmán musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje/apartmánu předány pronajímateli nebo jeho zástupci v den ukončení ubytování do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak). Po odevzdání klíče bude provedena kontrola předaného pokoje/apartmánu. Nebudou–li klíče od vyklizeného pokoje/apartmánu řádně předány do 10:00 hod., bude hostovi účtován další započatý den pobytu. Za poplatek 500,- Kč je možné pokoj/apartmán uvolnit do 13:30 hod. V případě ztráty klíčů uhradí host pronajímateli částku 500,- Kč.

5. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj/apartmán než ve kterém byl původně ubytován.

6. Parkování v areálu ubytovacího zařízení zdarma.

Pravidla chování hostů v pokojích/apartmánech

7. Do pokoje/apartmánu je přísně zakázán vstup osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do prostor pokojů/apartmánů psychotropní a omamné látky.

8. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu v pokoji/apartmánu, v celé budově i na přilehlém prostranství.

9. V době od 22:00 – 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

10. Ve všech prostorách budovy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši 2000,- Kč. Případné škody vzniklé požárem z nedbalosti je host povinen uhradit.

11. Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.

12. Za činnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci.

13. Ubytování se psy či jinými zvířaty není povoleno.

14. Host nesmí bez souhlasu správce/majitele ubytování přemísťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

15. V pokojích/apartmánech není hostům povoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká spotřebičů sloužících k osobní hygieně (kartáček na zuby, holicí strojek) a nabíječek.

16. Poškozené vybavení pokoje/apartmánu bude účtováno dle skutečnosti nebo reálného odhadu správce/majitele areálu. Odcizení majetku pokoje/apartmánu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení pokoje/apartmánu.

Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

17. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

18. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život nejsou provozovatelem pojištěny.

19. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Pohotovostní čísla:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Kontakt ubytování:

tel.: 774 343 369
tel.: 606 623 636
e-mail: ubytovanijosefov@seznam.cz

Ostatní

20. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.

21. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta Ubytování No.8, Riegrovo náměstí 8, Josefov při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních hostů či vulgární chování vůči ostatním klientům nebo personálu.

Ubytování poskytujeme bez stravy.